ชื่อผลงาน                เซรามิกเมมเบรนเพื่อการกรอง (Ceramic Membranes for Filtration)

ชื่อรางวัล                 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประภทรางวัล            ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาการประดิษฐ์

หน่วยงานที่ให้รางวัล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ชื่อผลงาน                 เซรามิกเมมเบรนเพื่อการกรอง (Ceramic Membranes for Filtration)

ชื่อรางวัล                  STSP Innovation Award 2015 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประเภท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product IP)

ประภทรางวัล            ชมเชย

หน่วยงานที่ให้รางวัล  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.