ด้วยสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ช่วยวิจัย ประจำโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ รายละเอียด ดังนี้

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้อง P409 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

         3.1   เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript                                                 จำนวน  1  ชุด

         3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                             จำนวน  1  ชุด

         3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                              จำนวน  1  ชุด

         3.4  ใบรับรองแพทย์                                                                                  จำนวน  1  ฉบับ

         3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว                         จำนวน  1  รูป

         3.6  เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)                                     จำนวน  1  ชุด

         3.7  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  (เฉพาะเพศชาย)                                               จำนวน  1  ชุด

    4. คัดเลือกจากใบสมัครและนัดสัมภาษณ์