สาขาการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ถือเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ โดยความร่วมมือกับภาควิชาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่สมัครเรียนสามารถเลือกทำวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมมเบรน โดยเลือกเรียนได้หลายสาขาขึ้นอยู่ของพื้นฐานความรู้และความต้องการของนักศึกษาสาขาที่นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้มีดังนี้คือ

• ระดับปริญญาโท สาขา
o ฟิสิกส์
o วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
o เทคโนโลยีชีวภาพ
o วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
o วิศวกรรมเคมี
o การจัดการสิ่งแวดล้อม

• ระดับปริญญาเอก สาขา
o ฟิสิกส์
o วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
o เทคโนโลยีชีวภาพ
o วิศวกรรมเคมี
o การจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ เน้นการผลิตบัณฑิตที่อาศัยโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การผลิต เมมเบรนจากวัสดุใหม่ๆ การปรับปรุงและพัฒนา เมมเบรนให้มีสมบัติดีขึ้น และการศึกษาเมมเบรนของสิ่งมีชีวิต สาขาที่เกี่ยวข้องจึงประกอบด้วย ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ส่วนบัณฑิตที่ใช้โจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เมมเบรน เพื่อผลิตอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือ การผลิตน้ำดี และการบำบัดน้ำเสีย สาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทุนการศึกษา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ตระหนักดีว่าการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นต้องใช้เงินทุนมาก ดังนั้น สถานวิจัยฯ จึงจัดเตรียมแหล่งทุนไว้นักศึกษา ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าลงทะเบียน หรือ ค่าการทำวิจัย ให้กับนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซด์ของ สถานวิจัยฯ