14.1
 
 
เครื่องวัดสภาพการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter) 
ยี่ห้อ Eutech รุ่น PC300/353577