15.1

 

เครื่องทดสอบการกรองระดับอัลตราแบบไหลขวาง
(Crossflow Ultrafiltration Unit)