เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สัมมนาในหัวข้อ การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนโพลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซิลเวอร์ (TiO2/AgNPs) แบบเส้นใยกลวง
โดย นางสาวสุวธิดา จีนเดิม
 
และ หัวข้อ การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนโพลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เจือกราฟีนออกไซด์ (PVDF/TiO2/GO) แบบเส้นใยกลวง
โดย นางสาววรันนา ไสไทย
 

page2