เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สัมมนาในหัวข้อ Mass transfer simulation in Forward Osmosis

โดย นางสาวทิพวรรณ ศิรินุพงศ์ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

 
2
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89