เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Characterizing organic membrane foulants

using Fluorescence excitation-emission matrix (EEM) and PARAFAC modeling."

โดย ดร.ปณิธาน จูฑาพร

(อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ (P205) คณะวิทยาศาสตร์

 

192163

192166192179