ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยภรณ์ แก้วอ่อน

งานประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  Siam Physics Congress 2019 (SPC 2019)

ภายใต้รูปแบบงาน "Physics beyond disruption society"

 

S 114499592


S 114499596