งานวิจัยที่ให้ความสำคัญ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน เพื่องานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น งานวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ จึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
o กระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร
o กระบวนการเมมเบรนที่ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ
o เมมเบรนสำหรับพลังงานทางเลือก 
 
ทุนวิจัย
ทุนวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ มาจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเมมเบรนมากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสะอาดมีบทบาทสำคัญในการลดของเสียและนำกลับหรือ การเปลี่ยนของเสียให้เป็นสินค้านวัตกรรมรวมทั้งงานวิจัยสำหรับงานเมมเบรนด้านการผลิตน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสียและการบำบัดแก๊สเสีย และงานแยกที่สำคัญในทางการแพทย์อีกด้วย

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน     

- การปรับปรุงผิวเซรามิกเมมเบรน ด้วยอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์เพื่อดูดซับสารหนูในน้ำ

- การเตรียมและทดสอบคอมโพสิตเมมเบรนแพลเลเดียม/เพอรอฟสไกต์/อะลูมินา

- Concentration of protein solution by hybrid forward osmosis/membrane distillation (FO/MD).

- Effects of Operation Conditions on Membrane Distillation for Recovery of valuable compounds and water from food wastewater.

- การผลิตวัสดุและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากของเสียของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล โดยใช้กระบวนเมมเบรนเป็นฐาน

- การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยม จากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์

- การเตรียมและวิเคราะห์แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย

- ประสิทธิภาพและพฤติกรรมการอุดตันของเมมเบรนด้วยกระบวนการกลั่นผ่านเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียกลุ่มอุตสาหกรรมเต้าหู้

- การพัฒนาเมมเบรนพอลิเมอร์สำหรับการแยกก๊าซด้วยเทคนิคพลาสมา

- การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานโดยใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์

- การผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟูริคและโซเดียมไฮดรอกไซด์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยและน้ำชะมูลฝอยด้วยถังหมักไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบไร้อากาศ

- การบำบัดน้ำเสียหมึกพิมพ์ด้วยกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส

- การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบไร้อากาศร่วมกับกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิสในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตปาล์มน้ำมัน

- Concentration of tropical fruit juice containing heat sensitive bioactive compounds using forward osmosis

- การปรับปรุงเยื่อแผ่นโพลีซัลโฟนสำหรับการแยกแก๊สด้วยพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศ

- การดัดแปลงเมมเบรนด้วยวัสดุนาโนเพื่อใช้ในการทำให้ไบโอเอทานอลบริสุทธิ์ขึ้น